Informācija par kapitālsabiedrību

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Visparējie mērķi, vīzija

2.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Informācija

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija

Vidēja termiņa stratēģija

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Veiktās iemaksas

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Nav

6.

Finanšu pārskati

6.1.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads 

6.2.

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats

2020.gada 3 mēneši

2020.gada 6 mēneši

2020.gada 9 mēneši

2020.gada 12 mēneši

2021.gada 3 mēneši

2021.gada 6 mēneši

2021.gada 9 mēneši

7.

Informācija par īpašuma struktūru

Informācija

8.

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija

9.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)

10.

Informācija par iepirkumiem

Mājas lapā

11.

Statūti

Informācija

12.

Informācija par valdes locekļa profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņu Informācija

13.

Atalgojuma politikas principi, valdes locekļa atalgojums

Informācija

14.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

15.

Cita informācija