Komunālie pakalpojumi,
namu apsaimniekošana

Paveiktie projekti

Par mums

SIA “ALŪKSNES NAMI” ir Alūksnes novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība, tās galvenais darbības virziens ir Sabiedrībai nodotā dzīvojamā fonda apsaimniekošana, 113 daudzdzīvokļu mājas (2130 dzīvokļi) Alūksnē ar kopējo apsaimniekojamo platību 100 203,32 m², tajā skaitā 202 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 7 875,92 m², 32 daudzdzīvokļu mājas (203 dzīvokļi) Alūksnes novada pagastos ar kopējo apsaimniekojamo platību 10 765,45 m², tajā skaitā 163 neprivatizētie dzīvokļi ar kopējo platību 8 616,65 m², īres maksas iekasē no 110 neprivatizētajiem dzīvokļiem ar kopējo platību 5 776,95 m².

Sabiedrība veic būvniecības darbus, 2006. gada 29. martā ir reģistrēta Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 2053-R.

Sabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Sabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus Alūksnes novada teritorijā, tās galvenais uzdevums ir šo sabiedrībai nozīmīgo pakalpojumu nodrošināšana.

Iepirkumi

Šobrīd nav aktuālu iepirkumu.

Aktualitātes

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu. Pārskats attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē. 

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2019. gada 1.aprīļa. 

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē pie nekustamā īpašuma pārvaldnieka Ulda Jaunzema.

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, tā ir sastādījusi dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un aprēķinājusi maksu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2019. gadam. Aprēķins attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un mājas atrodas Alūksnes novada pašvaldības bilancē. 

Ar pārvaldīšanas maksas aprēķinu projektu 2019. gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “ALŪKSNES NAMI” kancelejā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē sākot no 2018. gada 15. oktobra. 

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties SIA “ALŪKSNES NAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksnē pie nekustamo īpašumu pārvaldnieka U. Jaunzema.

Šobrīd, saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Helēnas ielā 43, Alūksnē.

ES

Pakalpojumi

Veicam visus nepieciešamos darbus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 no 11.07.2017

Tehniskie darbi ēkas uzturēšanas vajadzībām

1. Siltumapgādes sistēmas uzturēšana
2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana
3. Elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana
4. Dūmvadu uzturēšana un apsekošana
5. Ventilācijas sistēmas uzturēšana
6. Lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana
7. Avārijas seku novēršana diennakts laikā

Teritorijas sakopšanas darbi

1. Teritorijas uzkopšana ievērojot sezonas apstākļus
2. Dārznieka pakalpojumu sniegšana
3. Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana
4. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana

Administrēšana un pārvaldes darbi

1. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana
2. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu
3. Apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma fonda glabāšana
4. Būvdarbu tāmju sastādīšana
5. Juridiskās darbības un konsultācijas(sadarbība ar būvuzņēmējiem un cita veida līguma slēgšana)
6. Teritorijas labiekārtošana, ēku remonta, celtniecības un citu kopīpašumam nepieciešamo darbu plānošana, darbu organizēšana un vadīšana

Piedāvājumi dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem

1. Santehniķa, elektriķa namdara un citi pakalpojumi
2. Kosmētiskā remonta darbi

Aicinām aizpildīt iesnieguma veidlapu par rēķina saņemšanas veidu!

2018.gada 25.maijā Latvijā stājas spēkā Vispārīgās datu aizsardzības Regula, kuras mērķis ir privātuma aizsardzība un nepamatotu personas datu lietošanas pārtraukšana. Saskaņā ar Regulu personas dati ir jebkāda privāta rakstura informācija par personu, kas šo indivīdu identificē.

Rēķinu saņemšana

Lai sagatavotu rēķinus atbilstoši datu aizsardzības prasībām, sākot ar šā gada 1.jūniju SIA „ALŪKSNES NAMI”klienti rēķinus savās pastkastītēs papīra formātā saņems tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Šāda rēķinu apstrāde būs maksas pakalpojums – EUR 0.70, šo summu pieskaitot pie kārtējā rēķina.

Ja šādu maksas pakalpojumu nevēlaties, tad aicinām iepazīties ar informāciju par iespējām mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot uz bezmaksas elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, un aizpildīt iesnieguma veidlapu.

Iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt:

  • SIA „ALŪKSNESNAMI” birojā Rūpniecības ielā 4, Alūksne, Alūksnes novads, uz vietas;
  • nosūtot to uz epastu aluksnes.nami@aluksnesnami.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Bezmaksas rēķina saņemšanas iespēja tiks nodrošināta SIA „ALŪKSNES NAMI” biroja darba laikā Rūpniecības ielā 4, Alūksne, Alūksnes novads.

Informācijas saņemšana

Atbilstoši noteiktajām prasībām, turpmāk SIA „ALŪKSNES NAMI” visa veida personificētu informāciju par klientu (arī par sevi pašu) persona būs tiesīga saņemt vai nodot, tikai pierādot savu identitāti un īpašuma tiesības vai/un uzrādot atbilstoši noformētu pilnvaru no dzīvokļa īpašnieka.

Personas identifikācijai klātienē tiks izmantoti personu apliecinoši dokumenti – pase vai ID karte.

Personas identifikācijai tālruņa sarunas laikā tiks izmantoti identifikatori – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, klienta kods un līguma numurs.

Turpmāk elektroniski sagatavotus iesniegumus būs iespējams iesniegt, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr.: 40003410625
Adrese: Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: +371 64321456
E-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Norēķinu rekvizīti:

SEB banka (UNLALV2X) LV13UNLA0025004345612
Swedbanka (HABALV22) LV24HABA0551021190011
AS Citadele (PARXLV22) LV46PARX0005450040001

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00 - 18:00
Otrdiena 8:00 - 17:00
Trešdiena 8:00 - 17:00
Ceturdiena 8:00 - 17:00
Piektdiena 8:00 - 16:00

Tālrunis uzziņām un jautājumiem
+371 64321456
+371 29210846


SIA „ALŪKSNES NAMI” avārijas tālrunis (ārpus darba laika): +371 29115430
SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” avārijas tālrunis: +371 80000404

Valdes loceklis 

Armands MUSTS 

+371 28659051

armands.musts@aluksnesnami.lv

Galvenā grāmatvede 

Inita BRICE 

+371 64321694

inita.brice@aluksnesnami.lv

Juriste 

Māra KAULIŅA 

+371 26490044

mara.kaulina@aluksnesnami.lv

Kancelejas un personāla vadītāja - juriste

Iveta ZAĶE 

+371 64321694

iveta.zake@aluksnesnami.lv


Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Uldis JAUNZEMS
+371 28324910
uldis.jaunzems@aluksnesnami.lv

Būvdarbu vadītājs

Uldis BUMBURS

+371 27867077

uldis.bumburs@aluksnesnami.lv

Informācijas ievadīšanas operatore 

Olga VLADA 

+371 64321456

olga.vlada@aluksnesnami.lv

Lietvede-ražošanas dispečere 

Skaidrīte PŪPOLA 

+371 29210846

skaidrite.pupola@aluksnesnami.lv

Biroja administratore

Anna GAILIŠA 

+371 64321456

anna.gailisa@aluksnesnami.lv