Klientu apmierinātības rezultāti Klientu apmierinātības rezultāti No 01.02.2024. līdz 01.03.2024. SIA "ALŪKSNES NAMI" klienti, kuri lieto elektroniskos saziņas līdzekļus saņēma piedāvājumu novērtēt Sabiedrības darbu, sniegto pakalpojumu izpildi, klientu apkalpošanas kvalitāti. Informējam, ka vispārējais klientu anketēšanas vērtējums 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu pieaudzis par 4.83% (71.70% 2022. gadā pret 76.53% 2023. gadā), ņemot vērā iegūtās atbildes un sagrupējot tās kategorijās (ļoti slikti + slikti = negatīvā vērtējuma %, apmierinoši + labi + ļoti labi = pozitīvā vērtējuma %). 04.06.2024 Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paagstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā

Ir uzsākts projekts "Dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Helēnas ielā 62, Alūksnē, Alūksnes novadā" ar mērķi veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamā ēkā.

Projekta nosaukums:"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkas" 4.2.1.1 specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros.

DME projekta numurs: DME 0000813

19.01.2023
Iznomā telpas Iznomā telpas

SIA "ALŪKSNES NAMI" iznomā telpas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā. Telpas atrodās 1. stāvā. Plašākai informācijai lūdzam zvanīt pa tālruni 64321456.

 

19.12.2022
Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2023.gadā 02.12.2022 Par būvdarbu pabeigšanu Par būvdarbu pabeigšanu

Dārza iela 25, Alūksnē, Alūksnes novadā būvdarbi pabeigti.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tika veikta saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.021939/DME0000498, DME projekta Nr. DME 0000498.
Pēc pagaidu energosertifikāta datiem
* siltumenerģijas ietaupījums: 86.06kWh/m2 gadā
*siltumnīcefekta gāzu samazinājumu: 21.84 CO2 ekv.T./gadā

01.02.2022
Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2022.gadā Par dzīvojamo māju tāmem un apsaimniekošanas maksu 2022.gadā 15.10.2021 Par civiltiesisko apdrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos Par civiltiesisko apdrošināšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos

SIA “ALŪKSNES NAMI” informē, ka  sākot ar 01.08.2021 Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļu īrniekiem  tiks piestādīta maksa par civiltiesisko apdrošināšanu. Civiltiesiskās apdrošināšanas maksa tiks aprēķināta:

  1. labiekārtots dzīvoklis EUR 0.14 par 1 m2/gadā
  2. daļēji labiekārtots EUR 0.11 par 1 m2/gadā
  3. nelabiekārtots EUR 0.09 par 1 m2/gadā

Maksa tiks iekļauta ikmēneša rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem un sadalīta uz 12 mēnešiem.

23.07.2021
Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana

Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājai Dārza ielā 25, Alūksnē

01.04.2021
1 2
...
2