Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana

01.04.2021

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.021939/DME0000498, DME projekta Nr. DME 0000498.

Projekta summa: EUR 183299,57 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un piecdesmit septiņi centi).

Granta summa: EUR 91649,78 (devindesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro un septiņdesmit astoņi centi), tajā skaita PVN 15611.11 (piecpadsimt tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un vienpadsmit centi).