Dzīvojamās ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana

01.04.2021

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.021939/DME0000498, DME projekta Nr. DME 0000498.